Heb je een klacht?

Je bent het niet eens met de beslissing van of je bent niet tevreden over de werking van je uitbetaler? 

STAP 1:  

Neem contact op met je consulent. Je vindt de gegevens op de correspondentie van de uitbetaler van je Groeipakket. 

STAP 2:  

Vind je geen oplossing met je uitbetaler, dan kan je terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Zij helpen door te bemiddelen tussen de uitbetaler en het gezin. 

Je kan hen contacteren:  

Klachten- en Bemiddelingsdienst 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket 
Trierstraat 9 
1000 Brussel 

Je kan bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst terecht als je niet tevreden bent over: 

  • informatie die je gekregen hebt, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is; 
  • het optreden of de houding van een consulent (aan de telefoon of aan het loket); 
  • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus, wachttijden, onbereikbaarheid medewerker, zoekgeraakte papieren, …); 
  • de naleving van de wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld: bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

Deze klachten worden niet onderzocht: 

  • anonieme klachten of klachten waarbij de indiener geen belang heeft; 
  • klachten over zaken waarvoor het Agentschap Uitbetaling Groeipakket niet bevoegd is; 
  • klachten die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.  

Je kunt met een klacht ook altijd terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst: 

  • op het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19u  
  • via e-mail: info@vlaamseombudsdienst.be 
  • per brief:          

Vlaamse Ombudsdienst 
Leuvenseweg 86 
1000 Brussel 

Je kan ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt. 

STAP 3:  

Je kan tegen de beslissing over de betaling van de toelagen of tegen het uitblijven ervan beroep instellen bij de Geschillencommissie. 

Je kan niet bij de Geschillencommissie terecht voor beroep tegen een evaluatie voor de erkenning van een specifieke ondersteuningsbehoefte in het kader van het toekennen van de zorgtoeslag. Hiervoor kun je terecht bij de Arbeidsrechtbank (zie stap 4). 

Je kan ook niet bij de Geschillencommissie terecht voor een geschil met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigde. Hiervoor kun je terecht bij de Familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je gedomicilieerd bent. Dit geschil dient binnen 6 maanden na de kennisgeving van belissing van de uitbetaler ingeleid te worden bij de Familierechtbank. 

Het beroep moet elektronisch of schriftelijk ingesteld worden bij het secretariaat van de Geschillencommissie.  Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven.

Je kan de Geschillencommissie contacteren:

Geschillencommissie 
Hallepoortlaan 27 
1060 Brussel 

Je beschikt hiervoor over een termijn van drie maanden vanaf de derde dag die volgt op die waarop je op de hoogte werd gebracht van deze beslissing. Deze termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of verzoek tot bemiddeling hebt ingediend bij de klachtenbehandelaar van het VUTG. 

Het beroep bij de commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. 

STAP 4:  

Tegen een beslissing met betrekking tot inschaling van de specifieke ondersteuningsbehoefte in het kader van het ontvangen van de zorgtoeslag of tegen de beslissing van de Geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de voorzitter van de Geschillencommissie kun je beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank.  

Het beroep moet ingesteld worden door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je gedomicilieerd bent. Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf gaan indienen. 

Je beschikt hiervoor over een termijn van drie maanden vanaf de derde dag die volgt op die waarop je op de hoogte bent gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie. 

In beroep gaan, kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek). 

Je kan alleen naar de rechtbank komen, of je kunt je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Ook kan je een advocaat nemen op je kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook je echtgenoot, wettelijke samenwonende of een (bloed)verwant in je plaats gaan, eveneens met een schriftelijke volmacht. (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek)