Bedrag schooltoeslag

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Bedragen van de minima en maxima van de schooltoeslag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het type onderwijs
 • je gezinsinkomen
 • je gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaand)

Type onderwijs

Afhankelijk van het type onderwijs gelden andere bedragen:

 • kleuteronderwijs
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
  • voltijds secundair onderwijs
  • derde leerjaar van de derde graad voltijds TSO of BSO
  • stelsel leren/werken
 • HBO5 Verpleegkunde

Er zijn andere bedragen voor interne en externe leerlingen. Leerlingen op kot die bij hun ouders gedomicilieerd zijn maar een huurcontract van minstens 5 maanden kunnen voorleggen, worden ook als 'intern' beschouwd.

Gezinsinkomen

Meer info over de berekening van je gezinsinkomen

Als het gezinsinkomen tussen de minimumgrens en de maximumgrens ligt, krijg je een percentage van de volledige toeslag:

Bedrag toeslag = volledige toeslag x [(maximumgrens - gezinsinkomen) / (maximumgrens - minimumgrens)]

Voorbeeld:
•    Het inkomen van je leefeenheid bedraagt 30.000 euro
•    Je gezin heeft 3 punten
•    Je hebt een leerling in het lager onderwijs

Bedrag gedeeltelijke toeslag = 188,19 euro x [(47.089,41 euro − 30.000 euro) / (47.089,41 euro – 25.296,38 euro)] = 188,19 euro x (17.089,41 euro / 21.793,03 euro) = 147,57 euro

Ligt het resultaat lager dan de minimumtoeslag, dan krijg je de minimumtoeslag.

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijft op 31 december van het betrokken schooljaar, krijgt altijd de volledige toeslag.

Uitzonderlijke toeslag

Je hebt recht op de uitzonderlijke toeslag als je gezinsinkomen lager dan of gelijk is aan een tiende van de maximuminkomensgrens én voor minstens 70 % bestaat uit:

 • vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, brugpensioen)
 • of (equivalent) leefloon
 • of inkomensvervangende tegemoetkoming
 • of onderhoudsgeld

Hebben geen recht op de uitzonderlijke toeslag:

 • interne leerlingen
 • gehuwde leerlingen
 • zelfstandige leerlingen
 • alleenstaande leerlingen

Gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerlingen

Er gelden andere bedragen voor gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerlingen.

Gehuwde leerling

Je bent een 'gehuwde' leerling als je:

 • gehuwd bent
 • wettelijk samenwonend bent
 • feitelijk samenwoont met iemand met wie je gemeenschappelijke kinderen hebt
 • feitelijk samenwoont met iemand van wie je de kinderen ten laste neemt of die jouw kinderen ten laste neemt
 • over een verblijfsrecht in België beschikt en feitelijk samenwoont met iemand die de toelating heeft om in België te verblijven om een duurzame relatie voort te zetten of als jij de toelating hebt en feitelijk samenwoont met iemand die over een verblijfsrecht beschikt

Zelfstandige leerling

Je bent een 'zelfstandige' leerling als je:

 • ontvoogd bent
 • 16 jaar bent én niet meer officieel bij je ouders/werkelijke opvoeders woont
 • zelf Groeipakket ontvangt voor een of meer kind(eren) of voor jezelf

Alleenstaande leerling

Je ben een 'alleenstaande' leerling als je niet bij je ouder(s)/opvoeder(s) gedomicilieerd bent en geen zelfstandige of gehuwde leerling bent.