Heb je een klacht?

Je bent niet tevreden over de werking van je uitbetaler of je bent het niet eens met een beslissing? 

Stap 1: je uitbetaler

Contacteer je consulent. Je vindt de gegevens op de brieven van de uitbetaler van je Groeipakket. 

Stap 2: Klachten- en Bemiddelingsdienst  

Vind je geen oplossing met je uitbetaler? Dan kun je terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Zij helpen door te bemiddelen tussen de uitbetaler en het gezin

Contactgegevens

Je kunt de Klachten- en Bemiddelingsdienst bereiken:  

Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Klachten- en Bemiddelingsdienst  
Trierstraat 9 
1000 Brussel 

Met welke klachten kun je terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst?

Je kunt bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst terecht als je niet tevreden bent over: 

 • informatie die je gekregen hebt, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is; 

 • het optreden of de houding van een consulent (aan de telefoon of aan het loket); 

 • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus/medewerkers, wachttijden, zoekgeraakte papieren etc.); 

 • de naleving van de wettelijke verplichtingen (vb. bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

Deze klachten worden niet onderzocht

 • anonieme klachten of klachten waarbij de indiener geen belang heeft; 

 • klachten over zaken waarvoor het Agentschap Uitbetaling Groeipakket niet bevoegd is; 

 • klachten over zaken die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.  

Je kunt een klacht enkel schriftelijk indienen.

Klachten i.v.m. de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Vlaamse Ombudsdienst

Je kunt met een klacht ook altijd terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst: 

 • op het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 uur tot 19 uur  

 • via info@vlaamseombudsdienst.be 

 • per brief:          

Vlaamse Ombudsdienst 
Leuvenseweg 86 
1000 Brussel 

 • ter plaatse, als je vooraf een afspraak maakt. 

Stap 3: Geschillencommissie  

Je kunt tegen een beslissing over de betaling van de toelagen of tegen het uitblijven ervan beroep instellen bij de Geschillencommissie

Opgelet: de Geschillencommissie is enkel bevoegd voor beroepen tegen beslissingen genomen na 1 januari 2019 voor periodes vanaf 1 januari 2019. Voor beroepen tegen beslissingen over periodes vóór 1 januari 2019 is de arbeidsrechtbank/familierechtbank bevoegd.

Het beroep moet je elektronisch of schriftelijk instellen bij het secretariaat van de Geschillencommissie.  Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven.

Je kunt de Geschillencommissie contacteren:

Kind en Gezin
Geschillencommissie 
Hallepoortlaan 27 
1060 Brussel 

Je beschikt hiervoor over een termijn van drie maanden die ingaat op de derde kalenderdag die volgt op die waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de uitbetaler. Die termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of verzoek tot bemiddeling hebt ingediend bij de klachtendienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Vraag hiervan een attest als bewijs.

Het beroep bij de commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. 

Je kunt niet bij de Geschillencommissie terecht voor beroep tegen de beslissing van de uitbetaler over de toekenning van de zorgtoeslag. Hiervoor kun je terecht bij de Arbeidsrechtbank (zie stap 4). 

Je kunt ook niet bij de Geschillencommissie terecht voor een geschil over de aanwijzing van de begunstigde. Hiervoor kun je terecht bij de Familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je gedomicilieerd bent. Dit geschil moet binnen zes maanden na kennisgeving van de beslissing van de uitbetaler ingeleid worden bij de Familierechtbank.

Tijdens de beroepsprocedure kun je je laten bijstaan of vertegenwoordigen, vb. door een vertrouwenspersoon. Je moet dan een geschrift voorleggen waaruit de vertegenwoordiging blijkt.

Meer info over de Geschillencommissie en het procedureverloop vind je op de website van Kind en Gezin.

Stap 4: Arbeidsrechtbank  

Het beroep tegen een beslissing van je uitbetaler over de zorgtoeslag of tegen een beslissing van de Geschillencommissie moet je instellen door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend op te sturen naar de griffie van de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je gedomicilieerd bent. Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf gaan indienen. 

Je beschikt hiervoor over een termijn van drie maanden die ingaat op de derde kalenderdag die volgt op die waarop je op de hoogte bent gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie. 

In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. 

Je kunt zelf naar de rechtbank komen, of je kunt je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Ook kun je een advocaat nemen op je kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook je echtgenoot, wettelijke samenwonende of een (bloed)verwant in je plaats gaan, eveneens met een schriftelijke volmacht.