Participatietoeslagen

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet expliciet aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. Een halve dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag. Om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag mag je kind nog niet naar de kleuterschool gaan. Ook als het dan nog halve dagen naar de opvang gaat, heeft het geen recht meer op deze toeslag.

Het aantal opvangdagen wordt door de opvang doorgegeven aan Kind & Gezin, die deze informatie aan je uitbetaler bezorgt . De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op de 20e van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft. Tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.

Meer informatie over kinderopvang vind je via deze link.

TIP! Heb je al een kindje dat naar een opvang gaat waar je betaalt op basis van je inkomen? Vraag een herberekening van je 'Inkomenstarief' aan via het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’.

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 132,60 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarde.

Als de kleuter op het moment van zijn of haar vierde verjaardag nog voor geen enkel schooljaar aan die voorwaarde voldoet, zal er later worden nagegaan of de kleuter tijdens een schooljaar voldoende aanwezig was.

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het:

  • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, in het geval dat het tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.
    of
  • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, in het geval dat het kindje tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt.

Kleuters die door ziekte voor geen van beide schooljaren de minimumgrens kunnen bereiken, kunnen hiervoor een attest indienen bij hun uitbetaler Groeipakket om toch hun recht op de tweede kleutertoeslag te behouden.

Als je recht hebt op een kleutertoeslag, dan kent je uitbetaler dit automatisch toe. Je hoeft deze toeslag niet expliciet aan te vragen.

Schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020)

Kinderen vanaf 3 jaar die onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en zijn of haar eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd in geval van scheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020. Daarom zal je vanaf september 2019 de schooltoeslag ontvangen via jouw uitbetaler van het Groeipakket. Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen voor een schooltoelage voor kleuter-, lager of secundair onderwijs. De studietoelage voor het Hoger Onderwijs verandert niet en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf schooljaar 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Er wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar.

Als je kind door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs volgt of naar een Vlaamse kinderopvang gaat, maar niet in Vlaanderen woont dan vind je hier meer info.