Op maat van je gezin

  1. Ik heb kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2019 in mijn gezin
  2. Ik ben een alleenstaande ouder
  3. Ik ben gescheiden
  4. Ik ben pleegouder
  5. Ik ben grensarbeider
  6. Mijn partner is overleden

1. Ik heb kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2019 in mijn gezin

Voor je kinderen geboren voor 1 januari 2019 krijg je een Groeipakket met de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag wanneer je kind 6, 12 en 18 jaar wordt.

Voor je kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijg je een Groeipakket met het basisbedrag van 166,46 euro.

Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus. Dit bedrag hangt af van de leeftijd van je kind.

Valt je gezinsinkomen onder de inkomensgrenzen, dan heb je recht op een sociale toeslag voor elk kind. Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe bedragen. Voor kinderen geboren voor 1 januari 2019 gelden de bedragen uit de oude kinderbijslagregeling. Meer info vind je op de pagina sociale toeslagen.

De voorwaarden voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn gelijk voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum. De bedragen hangen af van de impact van de aandoening op het kind en het gezin.

Ook kinderen die één of beide ouders verloren zijn, kunnen een zorgtoeslag krijgen. De bedragen verschillen naarmate het kind wees werd voor of vanaf 2019. Meer info vind je op de pagina van de zorgtoeslagen.

Elk kind kan ook recht hebben op een kinderopvangtoeslag, een kleutertoeslag of een schooltoeslag, als het aan de voorwaarden voldoet.

2. Ik ben een alleenstaande ouder

Voor je kinderen geboren voor 1 januari 2019 krijg je een Groeipakket met de basisbedragen van de oude kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag wanneer je kind 6, 12 en 18 jaar wordt.

Voor je kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijg je een Groeipakket met het nieuwe basisbedrag van 166,46 euro.

Kreeg je voor 1 januari 2019 een toeslag voor eenoudergezinnen, dan zal je vanaf 1 januari 2019 een sociale toeslag ontvangen als je onder de inkomensgrens blijft. Kreeg je geen toeslag voor eenoudergezinnen, dan heb je nu misschien wel recht op een sociale toeslag. Meer info over de voorwaarden en de inkomensgrenzen vind je op de pagina sociale toeslagen.

3. Ik ben gescheiden

Kinderen geboren voor 2019

Zijn je kinderen geboren voor 2019, dan verandert er niets zolang er geen wijziging is in de opvoedingssituatie (bijvoorbeeld er komt een kind bij in je gezin).

Kinderen geboren vanaf 2019 OF er is een wijziging in de opvoedingssituatie

Heb je kinderen geboren vanaf 2019 of is er iets gewijzigd in de opvoedingssituatie van je kinderen geboren voor 2019?

Dan beslissen jij en je ex-partner samen op welke rekening de basisbedragen van het Groeipakket worden gestort. Zijn jullie het niet eens, dan kiest de jongste van jullie beiden. Je kunt hiertegen beroep aantekenen bij de Familierechtbank.

Woont je kind de ene helft van de tijd bij jou en de andere helft bij je ex-partner (gelijk verdeelde huisvesting), dan wordt het recht op een sociale toeslag zowel bekeken binnen jouw gezin als dat van je ex-partner. Als je aan de voorwaarden voor een sociale toeslag voldoet, heb je recht op de helft van het bedrag.

Is de huisvesting niet gelijk verdeeld, dan kan enkel het gezin waarin het kind het meest verblijft recht hebben op een sociale toeslag.

We gaan uit van gelijk verdeelde huisvesting, tenzij een vonnis het tegendeel bewijst.

De familierechtbank kan ook een verdeling van het basisbedrag tussen beide ouders opleggen in het belang van je kind.

4. Ik ben pleegouder

Wanneer een kind in jouw gezin geplaatst is, word jij beschouwd als de opvoeder van het kind. Je ontvangt het Groeipakket voor dat kind.

Maakt het kind duurzaam deel uit van jouw gezin (perspectiefbiedende pleegzorg), dan krijg je ook een pleegzorgtoeslag.

Is het de bedoeling dat het kind zo snel mogelijk terugkeert naar zijn thuissituatie (perspectiefzoekende pleegzorg), dan krijgt de persoon die voor de plaatsing het Groeipakket kreeg de pleegzorgtoeslag.

Een pleegkind in je gezin wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag volledig meegeteld.

Bijkomend heeft een pleegkind ook recht op een schooltoeslag als het minstens 1 jaar onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijft.

5. Ik ben grensarbeider

Woon je met je kind(eren) in Vlaanderen, maar werk je in één van de landen van de Europese Unie, dan gelden de internationale regels. Het werkland blijft als eerste bevoegd om de gezinsbijslagen te betalen. Het woonland België kan wel aanvullend betalen.

Als je voldoet aan de voorwaarden om participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag) uit het Groeipakket te krijgen, dan kan je hier ook recht op hebben vanaf januari 2019. Als je geen Vlaamse uitbetaler hebt, dan word je hierover gecontacteerd om je gegevens op te vragen. Een onderzoek verloopt wel vaak trager dan een aanvraag. Je kan ook zelf een aanvraag indienen bij een uitbetaler Groeipakket naar keuze.

6. Mijn partner is overleden

Het overlijden van een partner brengt naast verdriet vaak ook administratieve of financiële kopzorgen met zich mee. Daarom voorziet het Groeipakket een extra ondersteuning die je automatisch ontvangt: de wezentoeslag.

Je uitbetaler ontvangt via het Rijksregister een melding van het overlijden van je partner. Je kunt je uitbetaler ook zelf al op de hoogte brengen van het overlijden. Zo heeft je uitbetaler snel de nodige gegevens om de wezentoeslag te kunnen betalen.

Welk bedrag voorziet het Groeipakket voor weeskinderen? Weeskinderen die één ouder verliezen hebben recht op:

Het overlijden van een partner zorgt vaak ook voor inkomensverlies. Het kan dus dat je ook recht hebt op een sociale toeslag. Zodra je uitbetaler op de hoogte is van het overlijden van je partner, onderzoekt hij of je recht hebt op een sociale toeslag. Lees meer over de sociale toeslag.

Andere regelingen bij een overlijden | Vlaanderen.be